Zelené strechy

 

Prečo zazeleňovať strechy?

 Zelená strecha je pojem, ktorý sa udomácnil aj na Slovensku, hoci inde vo svete zelené alebo aj vegetačné strechy poznajú ľudia už stáročia a keď nahliadneme hlbšie do histórie, strešné záhrady objavíme aj v starovekých kultúrach. Zelené strechy nie sú len módnym trendom, vyjadrujú aj vzťah človeka k prírode a prinášajú významné ekologické, ekonomické a estetické benefity.          
V prvom rade ide o naše životné prostredie. Stavbou domov, budov, ciest a parkovísk uberáme po kúsku z prírody a vytvárame novú asfaltovú či betónovú plochu. Pomocou vegetácie na streche kompenzujeme čiastočne tieto straty, ktoré príroda utrpela a súčasne vytvárame nový životný priestor pre vtáky, hmyz a niektoré druhy rastlín. Súčasne sa postaráme, aby dažďová voda neopúšťala plochu hneď a pri prudkých zrážkach nespôsobovala miestne záplavy. Odľahčíme tým kanalizáciu i čističku vôd. Voda sa do určitej kapacity zadrží na streche, odparí a ochladí okolitý vzduch, čím sa v mestách minimalizuje “hot island” efekt a vylepší sa miestna klíma. Tak isto je možné dimenzovať odvody dažďovej vody na menšie kapacity, alebo dokonca ušetriť dažďové bazény, a tak minimalizovať stavebné náklady.

 

Systém zelených striech

Systém zazeleňovania striech je možné použiť na rôznych strešných konštrukciách: na súkromných domoch, garážach, bytových komplexoch, priemyselných halách a budovách.

 

Zelené (vegetačné) strechy

Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny:

Intenzívne vegetačné strechy – náročnejšie na hrúbku  a skladbu vegetačnej vrstvy, keďže sa uvažuje s výsadbou kríkov, stromov, alebo trávnika. Pri tomto type vegetačnej strechy sú priamoúmerne zvýšené nároky na statiku strechy, údržbu vegetácie a v neposlednom rade i na zálievku vysadených rastlín.

Extenzívne vegetačné strechy -  sú z hľadiska vynaložených nákladov lacnejším variantom zazeleňovania striech, sú potrebné minimálne vrstvy substrátov, znižujú sa náklady na statiku strechy, vysádzajú sa rastliny nenáročné na potrebu vody. Extenzívne  zazelenanie  striech vieme dosiahnuť  výsevom, výsadbou rastlín a pokládkou  predpestovaných rohoží s hotovými rastlinami. Veľmi efektívnym spôsobom extenzívneho zazelenania je pokládka predpestovaných rohoží, okrem rýchleho efektu vysadenej plochy je nesporná výhoda v ochrane substrátu pred erozívnym účinkom vetra.

Dôležitým činiteľom pri výbere typu strechy a použitých materiálov je sklon strechy. Nad 20° sklonu  prichádza do úvahy strecha extenzívna.

 

Vegetačné súvrstvie extenzívnej strechy rozdeľujeme na:

Vegetačnú vrstvu - pozostáva zo substrátu a suchomilných rastlín. Pri spôsobe výsadby vegetačnými kobercami, sú tieto kultivované v špeciálnom substráte, ktorý si udrží štruktúru počas desaťročí. Tým sú zaručené dobré podmienky pre rast zdravých rastlín - rastlín, ktoré sú tolerantné voči stresu a dokážu rásť na strechách, kde sú vystavené extrémnym podmienkam, ako je slnko, sucho, mráz a silný vietor. Rohož pozostáva z rôznych druhov predkultivovaných rastlín rozchodníka (Sedum sp.). Naše vegetačné  rohože sú produkované na Slovensku.

Drenážnu vrstvu - slúži ako vodný rezervoár a súčasne odvádza prebytočnú vodu.

Filtračnú vrstvu -  zamedzuje upchávaniu drenážnej vrstvy časticami substrátu z vegetačnej vrstvy.

Je dôležité pamätať na to, že vegetačná strecha je živá strecha, ktorá sa mení časom, ročným obdobím, v závislosti od počasia, teploty, zrážok, slnka a pod. To napríklad znamená, že ak je strecha vystavená dlhým obdobiam sucha alebo mrazu, začne vegetácia meniť farbu, až vädnúť. Rastliny začnú nanovo rásť keď zaprší alebo keď sa oteplí.

 

Prečo zazeleňovať strechy?

 • Minimálne 50 %  dažďovej vody (podľa typu strechy) ostane zadržanej na zelenej streche, tým sa minimalizuje riziko preplnenia kanalizácie a miestnych záplav.
 • Časť zadržaných zrážok sa vyparí a tým sa ochladí okolitý vzduch a zlepší  sa miestna klíma.
 • Niektoré typy znečistenia obsiahnuté v dažďovej vode ostanú zadržané vo vegetácii.
 • Obsah prachových častíc a iných typov  vzdušného znečistenia bude redukovaný  a tým prispieva zelená strecha k lepšej kvalite vzduchu v blízkom prostredí.
 • Vytvárajú sa  možnosti nových biotopov pre vtáky, hmyz a rastliny.
 • Nahradzujú areál, ktorý bol stavebnou činnosťou zastavaný.
 • Tlmia hluk smerom dnu i von.
 • Predlžujú životnosť strešnej hydroizolácie, keďže vegetácia chráni strechu pred extrémnymi výkyvmi teploty a UV žiarením.
 • Chránia pred žiarením ( rádiovlnami a pod.)
 • Ovplyvňujú pozitívne vnútornú klímu, výkyvy teploty sa zmenšia. Vegetačná vrstva chráni pred chladom v zime a teplom v lete a tým znižuje náklady na výhrev v zime a klimatické zariadenie v lete.
 • Zvyšujú hodnotu objektu, jeho atraktivitu a sú výrazným estetickým prvkom. 

Ak sa rozhodnete pre vegetačnú strechu, či už ide o novostavbu alebo o dodatočné prekrytie  existujúceho objektu, je dôležité vyhodnotenie základných predpokladov pre správny výber strešných vegetačných systémov a rastlín. K najdôležitejším patria statika strechy a objektu, typ a sklon strechy, jej využitie, prínos a miestne klimatické podmienky.

Každá zelená strecha tak ako každý dom, byt, záhrada je originál, je ovplyvňovaná množstvom kritérií, ktoré treba pri jej výbere rešpektovať, len tak bude plniť funkciu vodozádržnú, ochrannú a estetickú.